Saturday, March 31, 2012

March 2012 Bible-Reading Records

Written by Moses

1. Genesis (NIV)
2. Exodus (NIV)
3. Leviticus
4. Numbers
5. Deuteronomy

OT Narratives

6. Joshua
7. Judges
8. Ruth (NIV, ESV)
9. 1 Samuel (NIV)
10. 2 Samuel
11. 1 Kings
12. 2 Kings
13. 1 Chronicles (ESV)
14. 2 Chronicles
15. Ezra (ESV)
16. Nehemiah
17. Esther

Wisdom Literature

18. Job (NIV)
19. Psalms (NIV, ESV)
20. Proverbs (NIV, ESV)
21. Ecclesiastes (ESV)
22. Song of Songs (ESV)

Major Prophets

23. Isaiah (NIV)
24. Jeremiah
25. Lamentations
26. Ezekiel
27. Daniel (ESV)

Minor Prophets

28. Hosea (ESV)
29. Joel (ESV)
30. Amos (ESV)
31. Obadiah (NIV, ESV)
32. Jonah (ESV)
33. Micah (ESV)
34. Nahum (ESV)
35. Habakkuk (ESV)
36. Zephaniah (ESV)
37. Haggai (ESV)
38. Zechariah (ESV)
39. Malachi (ESV)

NT Narratives

40. Matthew (NIV, ESV)
41. Mark (NIV, ESV)
42. Luke (NIV, ESV)
43. John (NIV, ESV)
44. Acts (NIV, ESV)

Epistles by Paul

45. Romans (NIV, ESV)
46. 1 Corinthians (NIV, ESV)
47. 2 Corinthians (NIV, ESV)
48. Galatians (NIV, ESV)
49. Ephesians (NIV, ESV)
50. Philippians (NIV, ESV, NKJV, NASB)
51. Colossians (NIV, ESV)
52. 1 Thessalonians (NIV, ESV)
53. 2 Thessalonians (NIV, ESV)
54. 1 Timothy (NIV, ESV)
55. 2 Timothy (NIV, ESV)
56. Titus (NIV, ESV)
57. Philemon (NIV, ESV)

General Epistles

58. Hebrews (NIV, ESV)
59. James (NIV, ESV)
60. 1 Peter (NIV, ESV)
61. 2 Peter (NIV, ESV)
62. 1 John (NIV, ESV)
63. 2 John (NIV, ESV)
64. 3 John (NIV, ESV)
65. Jude (NIV, ESV)

Apocalyptic Epistle by John

66. Revelation (NIV, ESV)


© Becky Laney of Operation Actually Read Bible

No comments: